วันที่ 29  กรกฎาคม 2558 คณะผู้บริหาร พนักงานฯ ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองแวง ร่วมกับประชาชนร่วมกันถวายเที่ยนพรรษา ณ วัดยอดแก้วมณีวรรณ บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 4 ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  ( เสียดายเดบ่อได้ไปนำ มา อบรม )


เทศบาลตำบลหนองแวงจัดทำโครงการคลองสวยน้ำใส ตามแหล่งน้ำสาธารณะ

ในเขตเทศบาลฯ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง