โครงการถนนปลอดขยะ ชุมชนน่าอยู่ ของเทศบาลตาบลหนองแวง อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร