ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวงเรื่องรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินบริจาค ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563